Personuppgiftslagen

När du hyr lägenhet av Mitthem, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen  (PuL) samt branschöverenskommelsen mellan Fastighetsägarna och SABO.

Personuppgiftslagen (1998:204) ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Mitthem registreras dina personuppgifter när du skriver ett avtal för parkeringsplats eller lägenhet samt när du registrerar dig på Mina sidor på vår hemsida.

Mitthem behandlar personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Om du skickar e-post eller brev till Mitthem, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv (diarium).

Personuppgiftansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Mitthem AB, Box 90, 851 02 Sundsvall, org/nr 556067-6982.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.

Begäran skickas till Mitthem AB, Box 90, 851 02 Sundsvall.

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Mitthem via brev, e-post info@mitthem.se  eller telefon 060-13 95 00. Har du klagomål på Mitthem angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan Datainspektionen kontaktas på datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 10 00 eller.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen

Mitthem är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Mitthem ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen.