Ägardirektiv

Ansvar

Mitthem ska förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget ska delta i arbetet med att utveckla kommunen och bostadsmarknaden.

Nyproduktionen skall tillgodose efterfrågan på skilda lägenhetsstorlekar och ska, under förutsättning av acceptabla kalkyler, ske i hela kommunen.

Bolaget ska äga mellan 5 000 och 7 000 lägenheter.

Bolaget ska bidra till att studenterna får ett bra mottagande och bemötande samt i samarbete med övriga aktörer på marknaden upprätthålla kommunens bostadsgaranti till studenter.

Förvaltningen ska präglas av ekonomisk långsiktighet och bedrivas enligt affärsmässiga principer med utgångspunkt från lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Mitthem ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster och sträva mot en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna verksamhetsområdet och tillhandahålla tekniska lösningar som gör att kunderna kan minska sin egen miljöpåverkan.

Mitthem AB ägs till 100 % av Sundsvalls kommun.

Uppdrag

Bolaget ska:

 • Främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda trygga och säkra bostäder
 • Aktivt erbjuda boendeinflytande och medbestämmande i syfte att därmed öka boendekvalitén för de boende
 • I proportion till sin marknadsandel för hyresrätter utveckla en effektiv samverkan med kommunens sociala myndigheter och erbjuda ett bra boende för ekonomiskt svaga hushåll eller hushåll som av andra skäl har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Försörjningsstöd ska betraktas som inkomst.
 • Delta i bostadsförsörjningen för särskilda grupper som äldre, ungdomar, invandrare samt fysiskt och psykiskt funktionshindrade
 • Utveckla ett bra och varierat boende för studenter och aktivt samverka med studentkåren och Mittuniversitetet i frågor av betydelse för studenternas bostadssociala behov
 • Delta i kommunens arbete med att marknadsföra Sundsvall som en bra studieort
 • Genom nyproduktion, köp och försäljning av bostäder för studentändamål bidra till att kommunen tillhandahåller ett attraktivt boende för studenter.
 • Avsätta 100 lägenheter per år från och med år 2016 för kommunens egna verksamheter, så länge som de kommunala verksamheterna anser att behovet finns.
 • Under förutsättning av acceptabla kalkyler ska Mitthem
 • Bygga hyresrätter på området Norra Kajen
 • Erbjuda trygghetsboenden även utanför centrala Sundsvall
 • Iordningsställa 100 ungdomsbostäder
 • Använda 5% av vinsten till sociala projekt i bostadsområden

Ekonomiska direktiv

Genom en god ekonomisk hushållning självständigt kunna möta variation i efterfrågan och konjunktur samt skapa egna ekonomiska resurser för nyproduktion.

 • Soliditeten skall långsiktigt uppgå till 28 %
 • Avkastningen på eget kapital skall långsiktigt uppgå till minst 3 %