Byte av lägenhet

""

Om du redan bor hos Mitthem och vill byta bostad får du tillgodoräkna dig din boendetid i den lägenhet som du bor i just nu som söktid. 

Det här gäller vid byten

 • Vid byte inom Mitthem gäller tre månaders uppsägningstid på din nuvarande lägenhet.
 • Datumet när den nya lägenheten publicerades på vår hemsida räknas som uppsägningsdatum.
 • Förkortning av uppsägningstiden medges endast om din lägenhet får ny hyresgäst före uppsägningstidens utgång.
 • Byte av lägenhet får inte ske om du har störningar eller skulder hos Mitthem.
 • Innan vi godkänner bytet görs en förbesiktning av din nuvarande lägenhet.
 • Om det finns skador i lägenheten som du själv ska stå för ska dessa vara betalda innan bytet godkänns.
 • Vi godkänner inte några byten det första boendeåret.
 • Vid lägenhetsbyte inom Mitthem nollställs köpoängen.

Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar rätt att överlåta ditt hyreskontrakt. Nedan finns information om vad som krävs för att få överlåta hyreskontraktet samt vad en ansökan behöver innehålla.

Bodelning

Om det finns en bodelning mellan makar/sambor kan den bifogas ansökan. Det gäller överlåtelse mellan makar och sambor vid separation. Lägenheten behöver vara anskaffad för gemensamt bruk samt att sammanboendet pågått i minst sex månader.

Överlåtelse till närstående

Det är möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom närmare släkting, sambo, make, maka under förutsättning att parterna har bott tillsammans och haft gemensamt hushåll under de senaste tre åren. Den som önskar ta över hyresavtalet behöver uppfylla Mitthems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Till ansökan behöver personbevis från skatteverket bifogas och den nuvarande hyresgästen behöver styrka sitt nya boende.

Båda parter är kontraktsinnehavare

Då det finns två hyresgäster på avtalet och den ena parten säger upp har den andra parten rätt att ta över kontaktaet under förutsättning att hen kan klara sina skyldigheter som hyresgäst. Den avflyttande hyresgästen behöver styrka sin nya adress.

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära överprövning av beslutet hos Hyresnämnden.

 

Här ansöker du om överlåtelse av ditt hyreskontrakt

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Då behöver du ett godkännande från oss på Mitthem.

Andrahandsuthyrning kan godkännas för:

 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
 • Provboende för sambos
 • Längre utlandsvistelse

Du måste dessutom ha bott i din lägenhet i minst tolv månader för att andrahandsuthyrningen ska godkännas. Du ska inte ha haft problem med att betala din hyra eller andra störningar.

Uthyrningen godkänns för maximalt sex månader och i undantagsfall upp till ett år.

Andrahandshyresgästen får inte ha skulder till Mitthem och ska kunna visa upp hyresreferenser från tidigare hyresvärd.

Träff med boendesamordnaren

Du som förstahandshyresgäst ska tillsammans med den föreslagna andrahandshyresgästen träffa vår boendesamordnare. Ni ska ha upprättat ett hyresavtal er emellan och underteckna det hos oss i samband med besöket.

Hyran som du tar ut från andrahandshyresgästen får inte överstiga din egen hyra. Det är tillåtet att göra ett tillägg på 10-15% om du hyr ut din lägenhet möblerad.

Vid utlandsvistelse ska du utse ombud i Sverige som kan företräda dig i alla ärenden rörande lägenheten. Fullmakt på ombudet ska lämnas till Mitthem i original.

Gäller andrahandsuthyrningen en studentlägenhet ska andrahandshyresgästen styrka att hen studerar vid Mittuniversitetet.

Viktigt att veta vid andrahandsuthyrning

 • Under andrahandsuthyrningen är det fortfarande du som har det fulla ansvaret för lägenheten och för att hyran betalas in i tid. 
 • Det ekonomiska betalningsansvaret gäller även för din hushållsel gentemot din elleverantör.
 • Det görs ingen besiktning av lägenheten i samband med att andrahandshyresgäster flyttar in/ut.
 • Du ansvarar för eventuella störningar som kommer från lägenheten. 
 • Om vi får kännedom om att uthyrningen i andrahand pågår längre än giltig kontrakt eller sker olagligt kräver vi omedelbar rättelse. Du riskerar att bli uppsagd från din bostad.
 • Vi vill också uppmärksamma dig på att om du säger upp din lägenhet under andrahandsuthyrningen kommer andrahandshyresgästen inte att kunna överta lägenheten utan uppsägningen behandlas som en vanlig uppsägning.
 • Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd har Mitthem rätt att säga upp dig direkt.
 • Handläggningstiden för en andrahandsansökan är cirka fyra veckor.

Enligt gällande bestämmelser kan prövning ske hos hyresnämnden om hyresvärden inte beviljar andrahandsuthyrningen.

Ansökan

Ansökan om att HYRA UT i andra hand

Den som du önskar hyra ut till fyller samtidigt i ansökan:

Ansökan om att HYRA i andra hand

Möjligheten att genomföra ett direktbyte gäller för alla som har ett förstahandskontrakt och har bott i lägenheten minst ett år.

 • En hyresrätt kan bytas mot en annan hyresrätt.
 • Förutsättningen för bytet är att båda parter avser att bo permanent i den andra bostaden.
 • Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har beaktansvärda skäl.
 • Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad.

Ett godkänt byte

För att Mitthem ska godkänna bytet fordras att den du vill byta med klarar av hyran och har goda referenser från tidigare hyresvärd. Vi granskar den som ska byta på samma sätt som vi granskar en ny hyresgäst. När du hittat någon att byta med så ska du ansöka om direktbyte.

 • Tänk på att göra detta i god tid innan bytet ska ske.
 • Ofullständig ansökan behandlas ej.
 • Byte kan ske först när alla handlingar är undertecknade och tidigast två månader efter det att ansökan blivit godkänd.
 • Bilplats eller garage följer inte med vid byten av lägenhetskontrakt.

Regler för direktbyte

 • Både förbesiktning och slutbesiktning kommer att utföras, men inte städbesiktning.
 • All onormal slitage och/eller skada i lägenheten ska åtgärdas/betalas innan Mitthem godkänner direktbytet.
 • Nycklar får inte överlämnas direkt till ny hyresgäst utan ska kvitteras ut hos kvartersvärd.
 • Ködatum nollställs vid byte.
 • Tänk på att du inte har rätt att begära ersättning för lägenhetsbytet.

Bifogas

Nuvarande hyresgäst ska bifoga handlingar som styrker skälen för ansökan, exempelvis arbetsgivarintyg, läkarintyg och studieintyg. Om föreslagen hyresgäst/ bytespart inte är hyresgäst hos Mitthem ska dessutom bifogas:

 • Kopia av bytespartens nuvarande hyreskontrakt.
 • Kopia av anställningsavtal med löneuppgift eller lönespecifikation för bytesparten.

Här gör du din ansökan om direktbyte