Individuell mätning och debitering (IMD)

""

Individuell mätning och debitering (IMD) betyder att du betalar för din egna, faktiska förbrukning – inte hela husets genomsnittliga förbrukning.

Påverka dina kostnader och bidra till bättre miljö 

Forskning visar att vi är mer benägna att spara när vi själva håller i plånboken. Med IMD kan du påverka dina kostnader och samtidigt bidra till en bättre miljö. Både du som hyresgäst och miljön blir vinnare.

Innan vi inför individuell mätning och debitering i en fastighet sänker Mitthem grundhyran. Hyressänkningen är förhandlad med Hyresgästföreningen.

Från den 1 april 2023 till den 31 mars 2024 gäller följande priser inklusive moms:

 • Kallvatten: 30,63 kr/m3 (+1,9 kr/m3 jämfört med föregående år)
 • Varmvatten: 57,17 kr/m3 (+2,82 kr/m3)
 • El: 1,5 kr/kWh (+30 öre/kWh)

Om du bor i ett hus där vi använder IMD kan du se din förbrukning när du loggar in på Mina sidor. Klicka på länken "Min förbrukning" som ligger i rutan "Hyresgäst".

Om du bor i ett hus där vi mäter förbrukning av varm- respektive kallvatten per lägenhet kan du själv påverka månadskostnaden beroende på hur mycket varm- och kallvatten du använder.

När betalar jag?

Din förbrukning av varm- respektive kallvatten debiteras månadsvis i efterhand på hyresavin. De två första månaderna betalar du bara grundhyra. Månad tre betalar du den faktiska förbrukningen för månad ett.

Vad händer med betalningen om jag flyttar?

I och med att förbrukningen debiteras i efterskott kommer du att få två fakturor efter det att du har flyttat.

Kan jag följa och jämföra min egen förbrukning?

Om du bor i ett hus där vi använder IMD kan du se din förbrukning när du loggar in på Mina sidor. Klicka på länken "Min förbrukning" som ligger i rutan "Hyresgäst".

Hur kan jag minska min vattenförbrukning?

 • Har du en droppande kran? Gör en felanmälan på Mina sidor eller ring vårt Kundcenter på 060-13 95 00.
 • Duscha hellre än bada. Du kan också korta ner duschtiden – här finns mycket vatten att spara.
 • Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut cirka sex liter vatten.
 • Har du tvättmaskin eller diskmaskin i lägenheten? Spara vatten genom att fylla maskinen ordentligt innan du startar den.
 • Kom ihåg att använda en diskpropp när du diskar.

Om du bor i ett hyreshus där vi mäter förbrukning av hushållsel per lägenhet kan du själv påverka månadskostnaden beroende på hur mycket hushållsel du använder.

Hur fungerar det?

Genom en särskild elmätare kan vi läsa av hur mycket el som används i varje lägenhet.

Vilka är fördelarna?

Med individuell mätning betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning – inte hela husets genomsnittliga förbrukning. Erfarenheten visar att förbrukningen av hushållsel minskar i hus med individuell mätning, något som både du som hyresgäst och miljön vinner på.

När betalar jag?

Din hushållsel debiteras månadsvis i efterhand på hyresavin. De två första månaderna betalar du bara grundhyra. Månad tre betalar du den faktiska förbrukningen för månad ett.

Vad händer med betalningen om jag flyttar?

I och med att förbrukningen debiteras i efterskott kommer du att få två fakturor efter det att du har flyttat.

Hur vet jag vad jag förbrukar?

Med det här mätsystemet följer en så kallad ”molntjänst”. Det innebär att du när som helst på dygnet kan se din förbrukning via Internet. Logga in på Mina sidor och välj ”Min förbrukning” så skickas du vidare för att se din elförbrukning.

Du bor i ett hyreshus där vi kan mäta förbrukning av hushållsel per lägenhet istället för husvis. Det ger dig möjligheten att själv påverka månadskostnaden beroende på hur mycket hushållsel du använder.

Hur fungerar det?

Genom en särskild elmätare kan vi läsa av hur mycket el som används i varje lägenhet.

Vilka är fördelarna?

Med individuell mätning betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning – inte hela husets genomsnittliga förbrukning. Erfarenheten visar att förbrukningen av hushållsel minskar i hus med individuell mätning, något som både du som hyresgäst och miljön vinner på.

När betalar jag?

Din hushållsel debiteras i efterhand på hyresavin. De två första månaderna betalar du bara grundhyra. Månad tre betalar du den faktiska förbrukningen för månad ett.

Hur påverkar de hyresfria månaderna betalningen?

Som student har du hyresfritt under juni och juli. Under dessa månader skickas inga avier ut och istället får du betala elen i augusti.

Vad händer med betalningen om jag flyttar?

I och med att förbrukningen debiteras i efterskott kommer du att få två fakturor efter det att du har flyttat.

Hur vet jag vad jag förbrukar?

Med det här mätsystemet följer en så kallad ”molntjänst”. Det innebär att du när som helst på dygnet kan se din förbrukning via internet. Logga in på Mina sidor och välj ”Energimätning” så skickas du vidare för att se din elförbrukning.

Mätning

 • 1.1 Dessa avtalsvillkor avser förbrukning som debiteras av Mitthem. Med förbrukning avses till exempel elförbrukning, vattenförbrukning, värmeförbrukning eller andra jämförbara förbrukningar. Dessa förbrukningar går under samlingsnamnet IMD-förbrukning.
 • 1.2 Hyresgästens IMD-förbrukning registreras med av Mitthem installerade mätare. Omfattar mätanordningen mätare med överföring av mätvärden till terminal eller centralsystem och den överförda registreringen inte överensstämmer med mätarens ska mätarens registrering gälla.
 • 1.3 Har hyresgästen anledning att förmoda att fel föreligger i mätanordningen ska denne utan oskäligt dröjsmål anmäla detta till Mitthem. Mitthem utför funktionskontroll av mätanordningen och rimlighetskontroll av förbrukningen. I de fall hyresgästen inte godtar resultatet av Mitthems kontroll äger hyresgästen rätt att påkalla provning av anordningen. Provningen utförs av utomstående part som Mitthem anlitar. Hyresgästen har rätt att veta kostnaden för provningen innan provning utförs.
 • 1.4 Vid provning ska mätarens registrering anses godtagbar i det fall avvikelsen inte är större än vad den får vara enligt vid var tid gällande föreskrifter. Är avvikelsen större ska mätvärdena rättas och förbrukningen motsvara de rättade värdena.
 • 1.5 Sker provning på hyresgästens begäran och det då konstateras att mätarens registrering är godtagbar enligt ovan ska hyresgästen ersätta Mitthem med de kostnader enligt ovan som uppkommit för provningen. I annat fall bekostas provningen av Mitthem.

Insamling av mätvärden samt debitering

 • 1.6 Om Mitthem inte kan genomföra insamling av mätvärden ska mätvärdet istället beräknas i enlighet följande:
 1. I första hand skall mätvärdet beräknas med ledning av hyresgästens tidigare kända IMD-förbrukning.
 2. I andra hand skall mätvärdet beräknas med ledning av Mitthem framräknade schablonförbrukningar.
  Insamling av mätvärden ska ske vid tidpunkt och på sätt som bestäms av Mitthem.
 • 1.7 Debitering ska grundas på insamlade mätvärden. Om skäl föreligger får dock debiteringen ske preliminärt och baseras på uppskattad IMD-förbrukning. Den uppskattade mängden IMD-förbrukning ska då fastställas i enlighet med punkten 1.6.
  Vid avstämning av debitering som har grundats på uppskattade mätvärden (preliminär debitering) ska avstämningen efter insamling av mätvärden (slutlig debitering) ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid avstämningen omfattar. Då avtalsförhållandet upphör ska hyresgästen få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då avtalet upphörde. Efter det att Mitthem sänt en slutfaktura får ingen ytterligare debitering ske. Debitering ska vara grundad på insamlade mätvärden då avtalsförhållandet upphör. Om mätvärden saknas sker slutdebitering baserade på beräknade IMD-förbrukningar i enlighet med punkten 1.6.
 • 1.8 Om det vid provning eller på annat sätt konstaterats att mätanordningen inte fungerar eller om denna registrerat annan IMD-förbrukning än den verkliga eller har fel skett vid insamling av mätvärden, uppskattar Mitthem IMD-förbrukningen i enlighet med punkten 1.6. Uppskattningen ska ligga till grund för Mitthems debitering. Har IMD-förbrukningen uppskattats enligt föregående stycke ska Mitthem meddela detta senast i samband med debiteringen.
 • 1.9 Har den uppskattade IMD-förbrukningen i något av ovanstående fall baserats på oriktiga antaganden, ska reglering av det felaktigt fakturerade beloppet ske utan dröjsmål efter det att felet konstaterats.