Behandling av personuppgifter

När du hyr lägenhet av Mitthem, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679)  samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation SABO.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR). 

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?
Hos Mitthem registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

Här kan du ta del av ett dokument som beskriver alla rubriker ovan (exclusive elektroniska nyckelbrickor).

Personuppgiftansvar
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Mitthem AB, Box 90, 851 02 Sundsvall, org/nr 556067-6982.

Dataskyddsombud
Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO kan du kontakta på dataskyddsombud@sundsvall.se eller 070-188 78 87.

Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Om du vill kan du använda vår mall för begäran av registerutdrag - den finner du här.

Begäran skickas till Mitthem AB, Box 90, 851 02 Sundsvall eller via e-post.

Begäran om rättelse
Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Mitthem via brev, e-post eller telefon 060-13 95 00. Har du klagomål på Mitthem angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Dataskyddsförordningens förhållande till offentlighetsprincipen
Mitthem är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Mitthem ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Mitthem, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

Övrigt
Läs gärna mer på Sundsvalls kommuns sida om behandling av personuppgifter här.

*General Data Protection Regulation

Denna information om vår personuppgiftsbehandling uppdaterades senast den 2018-09-21 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten, exempelvis avseende ändring av ändamålen för behandlingar av dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats.