Historik

Fröken Nanna Platsmans stiftelse

Här, på Södermalmsgatan 31, fanns Nanna Platzmans stiftelse. Bild från Sundsvalls museums fotoarkiv.

Mitthems rötter går så långt tillbaka som till 1878 då Fröken Nanna Platzmans stiftelse skapades. Syftet med stiftelsen var att ”bereda hyresfri bostad åt fyra ombemedlade döttrar eller enkor efter embets- eller tjenstemän inom ståndspersonsklassen, hvilka vid dödtillfället tillhört Sundsvalls samhälle”. Därefter överläts bostadsförsörjningen till olika stiftelser inom staden fram till 1946 då slutligen Stiftelsen Sundsvallshem tog över ansvaret. Läget på bostadsmarknaden hade försvårats och stiftelsen var bland annat med och byggde Mitthems fastigheter i kv. Åkern och Ängen för att bidra till att minska bostadsbristen. Då fanns möjlighet för kommuner och allmännyttiga bostadsföretag att få gynnsamma lån för att bygga flerfamiljshus.

I början av 1960-talet råder det fortfarande brist på omöblerade lägenheter och garage till det växande bilbeståndet. År 1962 överlåter Stiftelsen Sundsvallshem alla tillgångar till Hyresbostäder i Sundsvall AB och sedermera till AB Sundsvallsbyggen som bildades 1965. Detta bolag ägdes då till 60 procent av staden och till 40 procent av Riksbyggen. AB Sundsvallsbyggen stod för en stor del av uppbyggnaden av stadens miljonprogramsområden, bland annat Nacksta och Skönsberg. Nästan trettio år senare, 1994, byter bolaget namn till Mitthem AB.

Vid sin födelse var Mitthem ett helägt kommunalt dotterbolag med stora vakansproblem och förluster. I slutet av 1990-talet går kommunen in med ett aktieägartillskot på 290 Mkr samt erbjuder ett lån på 225 Mkr till Mitthem. De närmsta åren renodlas fastighetsbeståndet genom utförsäljning, rivning och ombyggnationer samtidigt som verksamheten blir alltmer kundinriktad.

År 1998 visar bolaget ett positivt resultat för första gången och lånet samt delar av aktieägartillskottet betalas tillbaka till kommunen. I mitten av 2000-talet står Mitthem som byggherre för byggandet av Skandinaviens största trähusprojekt med 94 lägenheter. Stora insatser görs i miljonprogramsområden för att skapa tryggare och mer tilltalande miljöer. Mitthem går så småningom in i 2010-talet som ett stabilt bolag med få vakanser och med soliditet.