Vid dödsfall

När en lägenhet sägs upp på grund av dödsfall gäller en månads uppsägningstid om dödsbodelägarna så önskar. Detta är under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs lägenheten upp senare gäller tre månaders uppsägningstid.

Har bostaden hyrts av makar eller sambor gemensamt och en av dem avlider, tillkommer rätten att säga upp lägenheten med en månads uppsägning dödsboet och den efterlevande makan/maken/sambon i förening.

Alla delägare i dödsboet skall skriva på uppsägningen. Vilka som är dödsbodelägare framgår av dödsfallsintyget. Detta kan beställas från skattemyndigheten. Dödsfallsintyg skall bifogas uppsägningen.

Mitthem kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen till dödsboet.

Visning under uppsägningsperioden

Under uppsägningstiden kommer lägenheten att visas för ett antal intressenter. Om inte annat överenskommits kommer vi att hänvisa till kontaktpersonen för dödsboet. Mitthem kan sköta visningen med huvudnyckel om dödsboet inte själva har möjlighet att visa.